GDPR

GDPR – Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

Spravcom osobných údajov podľa článku. 4 bod 7 nariadenie európského parlamentu a rady (eú) 2016/679 o ochrane jednotlivco v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Autonovotny s.r.o., so sídlom Stummerova 4879/178, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 281 282 DIČ: 2023315536 IČ DPH: SK2023315536 (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správca sú

Zadnanaprava.sk
Pri skladoch, č. 1, 940 02  Nové Zámky 2

info(@)zadnanaprava.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na konkrétný identifikátor, napríklad menu, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden alebo viacerých faktorov špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
Spravca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných informacií

Spravca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / poskytla, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na zaklade plnenia vašej objednávky. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
Plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku. 6 ods. 1 písm. B) GDPR, oprávnený zaujem správca oprávnený záujem správca na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov ) podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR,Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámenie a newsletterov ) podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k žiadnej objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

Vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správca plniť. Zasielanie obchodných oznámení a vyvíjanie ďaľších marketingových aktivít. Zo strany správca dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
Po nevyhnutnú dobu k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
Po dobu, ako je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia údajov (subdodávatelia správca)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/ služieb / realizácii platieb podľa zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby s cieľom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a s všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

  • meno a priezvisko, titul
  • poštová adresa
  • fakturačná adresa
  • mailová adresa
  • telefonický kontakt
  • údaje o bankovom spojení
  • informácie o predmete plnenia správca

Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo eú) alebo medzinárodných organizácií.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v gdpr máte
Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 gdpr,
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 gdpr, prípadne obmedzenia spracovania podľa čl. 18 gdpr.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 gdpr.
Právo uplatniť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 gdpr a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 gdpr.
Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správca uvedený v článku III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných informácií

Správca vyhlasuje, že prijal všetky náležité technické a organizačné opatrenia na bezpečnosť osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk (prihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (v uzamknutej miestnosti). Správca vyhlasuje , že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. S týmito podmínkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu přijímáte. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov uverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailová adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

 

Nákupný košík
Scroll to Top